23/06/20

דוחות הוועדה להערכת איכות – המכללה האקדמית בית ברל

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדה להערכת איכות בראשותה של פרופ' דורית רביד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללת בית ברל על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.
  3. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית  להוראת לשון עברית במכללת בית ברל, וקוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  4. על המוסד לדווח על יישום ההמלצות בדו"ח ועדת ההערכה, תוך דגש על ההמלצות הבאות:

א.      על ראש החוג לעדכן באופן שוטף ולשתף את חברי הסגל בשני החוגים בתפיסות העולם החוגיות ובחשיבה על שינויים אפשריים.

ב.      יש לקיים שיתוף פעולה בין שני החוגים באמצעים מגוונים, בנוסף לימי עיון משותפים, כגון קורסים משותפים, בעיקר קורסי בסיס בלשון ובספרות, וניעות חברי סגל בין שני החוגים, לפי תחומי ההתמחות שלהם.

בחוג ללשון:  

ג.       יש ליצור הבחנה בין תוכנית הלימודים לבית הספר היסודי ובית הספר העל יסודי,  באמצעות הקמת חטיבה דיסציפלינרית ייעודית לבית הספר היסודי, המותאמת למגמת "החינוך הלשוני" הנהוגה כיום בבית הספר היסודי בארץ.

ד.      על ראש החוג ללשון לגלות מעורבות בפדגוגיה: קיום ישיבות משותפות עם צוות ההדרכה, היכרות עם צרכים,  הכוונת חברי הסגל לשמש כדמויות מופת בהוראה, שימוש במרכז להוראה ללמידת דרכי הוראה חדשניות וכן לדאוג ליצירת קישור בין התכנים הדיסציפלינאריים לבין הפדגוגיה ולעדכון הסילבוסים הרלוונטיים בהתאם.

בחוג לשפה וספרות במכון הערבי: 

ה.      יש להעמיק את השילוב של היבטים של עברית כשפה שנייה בקורסים השונים תוך שילוב קורס ספציפי העוסק בעברית כשפה שנייה.

ו.       יש לפעול להעשרת השפה הדבורה של הסטודנטים, על ידי שילוב  אפשרויות  מגוונות  לדיבור בעברית, כגון דיונים, מפגשי למידה משותפים וכנסים.

  1. המל"ג מצאה כי ישנן סוגיות הרלוונטיות לכלל ההכשרה להוראת לשון עברית במרבית המכללות לחינוך. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בהחלטת מל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי בתחום הוראת לשון עברית (מצ"ב).
  2. יש להגיש את הדיווחים כמפורט בסעיפים 4 ו-5 לעיל סוף סמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א (פברואר 2021).

 

להלן התרשמותה הכללית של הועדה מתוכנית הלימודים במוסד בחתכים העיקריים, כאשר:

אדום = לא נותן מענה ראוי, כתום = טעון שיפור משמעותי , צהוב = טעון שיפור, ירוק = משביע רצון

 

  חזון ואסטרטגיה מבנה ארגוני תוכנית הלימודים סגל סטודנטים הכשרה מעשית
בית ברל