23/06/20

דוחות הוועדה להערכת איכות – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדה להערכת איכות בראשותה של פרופ' דורית רביד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללת דוד ילין על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.
  3. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית להוראת לשון עברית במכללה וקוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  4. על המוסד לדווח על יישום ההמלצות בדו"ח ועדת ההערכה, תוך דגש על ההמלצות הבאות:

א.  בשל הנתק הקיים בין ההכשרה הפדגוגית והלימודים הדיסציפלינאריים בתחום הוראת לשון עברית, יש לבנות מחדש ובאופן שיטתי את הקשר ביניהם, תוך תיאום ועבודה משותפת של ראש החוג והגורם הממונה על ההכשרה המעשית במוסד באופן שוטף.

ב. יש להטמיע וליישם את המלצות הוועדה בנוגע לתוכנית הלימודים.

  1. המל"ג מצאה כי ישנן סוגיות הרלוונטיות לכלל ההכשרה להוראת לשון עברית במרבית המכללות לחינוך. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בהחלטת מל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי בתחום הוראת לשון עברית (מצ"ב).
  2. יש להגיש את הדיווחים כמפורט בסעיפים 4 ו-5 לעיל עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א (פברואר 2021).

להלן התרשמותה הכללית של הועדה מתוכנית הלימודים במוסד בחתכים העיקריים, כאשר:

אדום = לא נותן מענה ראוי, כתום = טעון שיפור משמעותי , צהוב = טעון שיפור, ירוק = משביע רצון

 

  חזון ואסטרטגיה מבנה ארגוני תוכנית הלימודים סגל סטודנטים הכשרה מעשית
דוד ילין