23/06/20

דוחות הוועדה להערכת איכות – המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדה להערכת איכות בראשותה של פרופ' דורית רביד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללה הערבית על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.
  3. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית  להוראת לשון עברית במכללה הערבית, וקוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  4. על המוסד לדווח על יישום ההמלצות בדו"ח תוך דגש  על ההמלצות הבאות:

א.      יש לשקול מחדש את ההפעלה של שלוש התוכניות בלשון עברית המתקיימות במוסד, לאור מספרי הנרשמים הנמוכים והירידה בהיצע משרות הוראה בבתי הספר,

ב.      על המרצים והמדריכים הפדגוגים לחשוף את הסטודנטים לשימוש  בכלים חדשניים בהוראה ולעודד אותם לעשות שימוש בכלים אלה  במהלך הלימודים במכללה, בהתנסות המעשית ובהמשך בהוראה בבתי הספר.

ג.       יש להוסיף קורסים ייעודיים בנושא שפה שנייה והוראת שפה שנייה, שיילמדו על ידי חברי סגל מתאימים.

  1. המל"ג מצאה כי ישנן סוגיות הרלוונטיות לכלל ההכשרה להוראת לשון עברית במרבית המכללות לחינוך. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בהחלטת מל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי בתחום הוראת לשון עברית (מצ"ב).
  2. יש להגיש את הדיווחים כמפורט בסעיפים 4 ו-5 לעיל עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א (פברואר 2021).

להלן התרשמותה הכללית של הועדה מתוכנית הלימודים במוסד בחתכים העיקריים, כאשר:

אדום = לא נותן מענה ראוי, כתום = טעון שיפור משמעותי , צהוב = טעון שיפור, ירוק = משביע רצון

 

חזון ואסטרטגיה מבנה ארגוני תוכנית הלימודים סגל סטודנטים הכשרה מעשית
המכללה הערבית