23/06/20

דוחות הוועדה להערכת איכות – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדה להערכת איכות בראשותה של פרופ' דורית רביד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללת קיי על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.
  3. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית  להוראת לשון עברית במכללת קיי, וקוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  4. על המוסד לדווח על יישום ההמלצות בדו"ח ועדת ההערכה תוך דגש על ההמלצות הבאות:

א.       יש לפעול לקידום של חברי סגל חוקרים.

ב.      יש למצוא פתרון ארגוני אשר ייתן מענה לבעיות הקיימות בהתנסות בבתי הספר ויאפשר לסטודנטים התנסות מעשית ראויה.

ג.        ש לנקוט בפעולות אשר יביאו להעלאת  רמת העברית בקרב הסטודנטים הבדואים.

  1. המל"ג מצאה כי ישנן סוגיות הרלוונטיות לכלל ההכשרה להוראת לשון עברית במרבית המכללות

לחינוך. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בהחלטת מל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי בתחום הוראת

לשון עברית (מצ"ב).

  1. יש להגיש את הדיווחים כמפורט בסעיפים 4 ו-5 לעיל עד לסוף סמסטר א' של שנת הלימודים

תשפ"א (פברואר 2021).

להלן התרשמותה הכללית של הועדה מתוכנית הלימודים במוסד בחתכים העיקריים, כאשר:

אדום = לא נותן מענה ראוי, כתום = טעון שיפור משמעותי , צהוב = טעון שיפור, ירוק = משביע רצון

 

חזון ואסטרטגיה מבנה ארגוני תוכנית הלימודים סגל סטודנטים הכשרה מעשית
קיי