23/06/20

דוחות הוועדה להערכת איכות – מכללה אקדמית לחינוך – אורות ישראל

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדה להערכת איכות בראשותה של פרופ' דורית רביד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללת אורות ישראל על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.
  3. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית להוראת לשון עברית במכללה, וקוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  4. על המוסד לדווח על יישום ההמלצות בדו"ח ועדת ההערכה תוך דגש על ההמלצות הבאות:

א.      יש לבנות מחדש את תוכנית הלימודים כך שתהיה מדורגת וקורסים מתקדמים לא יילמדו ללא קורסי ליבה יסודיים. יש לעגן בסילבוסים דרישות מוקדמות לקורסים.

ב.      יש לבחון את אופן ההעסקה ומסלולי הקידום האפשריים, לאור העובדה כי רבים מחברי הסגל מועסקים באופן שאינו מאפשר להם עיסוק במחקר וקידום.

ג.       אין לאפשר הדרכת עבודות סמינריוניות על ידי בעל תואר שני בלבד.

ד.      על קורסי ליבה כמו תחביר ותורת הצורות להיות שנתיים ולא סמסטריאליים.

  1. המל"ג מצאה כי ישנן סוגיות הרלוונטיות לכלל ההכשרה להוראת לשון עברית במרבית המכללות לחינוך. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בהחלטת מל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי בתחום הוראת לשון עברית (מצ"ב).
  2. יש להגיש את הדיווחים כמפורט בסעיפים 4 ו-5 לעיל עד לסוף סמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א (פברואר 2021).

 

להלן התרשמותה הכללית של הועדה מתוכנית הלימודים במוסד בחתכים העיקריים, כאשר:

אדום = לא נותן מענה ראוי, כתום = טעון שיפור משמעותי , צהוב = טעון שיפור, ירוק = משביע רצון

 

 

  חזון ואסטרטגיה מבנה ארגוני תוכנית הלימודים סגל סטודנטים הכשרה

מעשית

אורות ישראל