23/06/20

דוחות הוועדה להערכת איכות – מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדה להערכת איכות בראשותה של פרופ' דורית רביד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללת הרצוג על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.
  3. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית  להוראת לשון עברית במכללת הרצוג, וקוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  4. על המוסד לדווח על יישום ההמלצות בדו"ח ועדת ההערכה תוך דגש  על ההמלצות הבאות:

א.      יש לבנות תוכנית לימודים מדורגת עם דרישות קדם לקורסים מתקדמים.

ב.      יש להרחיב את מגוון בתי הספר ותחומי הלימוד בהם נחשפים הסטודנטים במסגרת ההכשרה המעשית.

ג.       יש להטמיע וליישם את המלצות הוועדה בנוגע לתוכנית הלימודים.

  1. המל"ג מצאה כי ישנן סוגיות הרלוונטיות לכלל ההכשרה להוראת לשון עברית במרבית המכללות לחינוך. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בהחלטת מל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי בתחום הוראת לשון עברית (מצ"ב).
  2. יש להגיש את הדיווחים כמפורט בסעיפים 4 ו-5 לעיל עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א (פברואר 2021).

 

להלן התרשמותה הכללית של הועדה מתוכנית הלימודים במוסד בחתכים העיקריים, כאשר:

אדום = לא נותן מענה ראוי, כתום = טעון שיפור משמעותי , צהוב = טעון שיפור, ירוק = משביע רצון

 

חזון ואסטרטגיה מבנה ארגוני תוכנית הלימודים סגל סטודנטים הכשרה מעשית
הרצוג