01/12/15

דוחות הוועדה להערכת איכות תחום השפה וספרות ערבית

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דייויד וסרשטיין על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. מתוקף החשיבות החברתית, הפוליטית, ההיסטורית והגיאוגרפית של השפה הערבית בישראל יש לשמר ולחזק את מעמדם של המחלקות לשפה וספרות ערבית במוסדות להשכלה גבוהה.
  3. לאור חשיבות הנושא והרלוונטיות שלו לתחומים מגוונים, יש להעביר את דו"ח הוועדה והמלצותיה לגורמים העוסקים בתחום ולבקש את התייחסותם. בכלל זה יועבר הדו"ח למשרד החינוך, משרד הביטחון וועדת ההיגוי של הות"ת לעניין מדעי הרוח. 4. לצורך איגום משאבים, חשוב לחזק את שיתוף הפעולה בתוכניות הלימוד ובמחקר:
  4. ברמה המוסדית- בין המחלקות לשפה הערבית לבין המחלקות ללימודי מזרח תיכון
  5. ברמה הלאומית- בין המוסדות המלמדים תוכניות אלה
  6. עקב יציאה של מספר רב של חברי סגל לגמלאות ומחסור משמעותי בחברי סגל בתחום, יש לתת את הדעת למציאת פתרונות לעיבוי מצבת הסגל בתחום.
  7. בכל המוסדות, יש לפתח את תשתיות המחקר והספריות ופרויקטים משמעותיים.