27/09/16

דוחות הערכת איכות בתחום עבודה סוציאלית במסגרות החרדיות במבח"ר / אוניברסיטת חיפה – תגובת המוסד לפניית ועדת המשנה התחומית

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. לשבח את אוניברסיטת חיפה והמכללה החרדית בבני ברק על המאמצים ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות ושיפור תוכנית הלימודים בעבודה סוציאלית במכללה החרדית בבני ברק.
  2. תחום עבודה סוציאלית במוסדות להשכלה גבוהה, ייבחן בהמשך, על פי תוכנית העבודה של האגף להערכת איכות.