14/08/19

דו"חות הצוותים לתיקון ליקויים – דו"ח מבקר המדינה 69ב'

  1. בישיבתה ביום 8.2019 דנה ות"ת בהמלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 69ב' בנושאים: "אסדרת תחום הטיפולים והניתוחים הפלסטיים אסתטיים", "הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי" ו"כוח אדם בהוראה – תכנון, הכשרה והשמה".
  2. ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 13.8.2018 שבתחום סמכותה ומאשרת את המלצות הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 69ב' בנושאים: "אסדרת תחום הטיפולים והניתוחים הפלסטיים אסתטיים", "הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי" ו"כוח אדם בהוראה – תכנון, הכשרה והשמה".