18/08/20

דוחות הצוותים לתיקון ליקויים – דו"ח מבקר המדינה 70 ב'

  1. בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 70ב' בנושאים: "היבטים ברפורמה להעברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש" ו"יישום החוק למניעת הטרדה מינית".
  2. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 14.7.2020 בהתייחס למענה שהוצע על ידי הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 70ב' בנושאים: "היבטים ברפורמה להעברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש" ו"יישום החוק למניעת הטרדה מינית".

ההמלצות מצורפות כנספח להחלטה זו.

נספח – מבקר המדינה