23/06/20

דוחות הצוות לתיקון ליקויים – דו"ח מבקר המדינה מס' 70א'

  1. בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) דנה  המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 70א' בנושא: "הבטחת היתרון והחדשנות הטכנולוגיים של המשק הישראלי".
    1. המל"ג מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 23.6.2020 בהתייחס למענה שהוצע על ידי הצוות לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 70א' בנושא: "הבטחת היתרון והחדשנות הטכנולוגיים של המשק הישראלי".

המלצות הצוות מפורטים בלוחות המצורפים כנספח להחלטה זו.

נספח להחלטה 1354