01/04/15

דו"ח ביקורת פיננסית – בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב-1.4.15 הוצגה בדיקת האיתנות הפיננסית וההתנהלות הניהולית של בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (להלן: "המוסד" או "בצלאל").

לאור הממצאים שהוצגו בדו"ח שהוגש על ידי רואה החשבון הבודק מטעם ות"ת ולאור העבודה המשותפת בחודשים האחרונים בין הצוות המקצועי באגף התקצוב לנציגי המוסד, רושמת ות"ת לפניה:

 1. אגף תקצוב של ות"ת ימשיך במעקב שוטף והדוק אחר מצבו הפיננסי של המוסד ואחר תיקון הליקויים שנמצאו בביקורת הנוכחית ובפרט:
  א. יחידת השכר באגף התקצוב תמשיך בבדיקה בנושאי השכר השונים ותעקוב אחר הממצאים של אגף האכיפה של הממונה על השכר במשרד האוצר.
  ב. צוות תשתיות פיזיות באגף ימשיך בבדיקת הנושאים שעלו במסגרת הדו"ח, ובפרט לפקח ולעקוב באופן צמוד אחר התקדמות הפרויקט. יצוין כי עד לקבלת דיווח מלא, לא תדון ות"ת בפרויקט הבינוי. הבאת הפרויקט לאישור ות"ת תהיה מלווה בהצעה למנגנון ביקורת, שיכלול בין היתר דיווח שוטף לות"ת על ידי הגופים המוסמכים במוסד, ואף ביקורת חיצונית תקופתית.
  ג. כחלק מהמעקב תיבדק גם עמידת המוסד בהנחיות התאגידיות בעניין המבנה הארגוני של המוסד וכן בהחלטות המל"ג על הניהול האקדמי.
  יצוין, כי ככל שיידרש, לצוות המקצועי תינתן האפשרות להסתייע ברואה חשבון לצורך מעקב על המוסד.
 2. הצוות המקצועי באגף התקצוב יפנה ליו"ר הועד המנהל של המוסד לצורך קבלת התייחסות המוסד לתוכנית לתיקון הליקויים.
 3. על הצוות המקצועי לדווח על תיקון הליקויים שביצע המוסד לא יאוחר מאוקטובר 2015 (חצי שנה מהיום). עד לקבלת דיווח כאמור לשביעות רצונה בדגש על הליקויים שנגעו לתוכנית הבינוי, לא תדון ות"ת בפרויקט הבינוי של המוסד.
 4. לאחר שיתקבלו דוחות בדיקת האיתנות הפיננסית וההתנהלותית במוסדות השונים בות"ת, מתבקש הצוות המקצועי להביא בפני ות"ת מסקנות רוחביות הנוגעות לכלל המוסדות.