12/06/19

דו"ח ביקורת רו"ח – אוניברסיטת בר-אילן

1. ות"ת רושמת לפניה את תגובת הנהלת אוניברסיטת בר-אילן החדשה לפיה "המוסד מייחס חשיבות גבוהה לטיפול בנושאים שנבדקו במסגרת הדוח ולתיקון כל הליקויים שהוצפו במסגרתו…כאשר חלק לא מבוטל מהממצאים שמועלים בו כבר טופלו, תוקנו ואינם קיימים…בנוסף כאמור, …חלו שינויים מהותיים בהתנהלות המוסד, לרבות שינויים ארגוניים, שינויים של בעלי תפקידים באוניברסיטה וכן שינויים במערכי הבקרה והדיווח…להמשיך ולשפר את תהליכי הבקרה, הפיקוח והדיווח של המוסד ובמקביל נמשיך לעשות את המהלכים הדרושים לשיפור האיתנות הפיננסית של המוסד והעמדתו בחזית מוסדות המחקר וההוראה בישראל".

2. ות"ת דורשת כי הנהלת המוסד החדשה תמשיך לפעול בהתאם להצהרותיה כאמור, ובכלל זה:

  1. תיקון הליקויים המופיעים בדוח בכך שיביאו לשיפור האיתנות הפיננסית של המוסד והגעה לאיזון תקציבי.
  2. שיפור תהליכי הבקרה והפיקוח הפנימיים במוסד.
  3. תיעוד דיוני ההנהלה והחלטותיה
  4. שיפור נאותות הדיווחים התקציביים והכספיים ודיווחי השכר.
  5. עמידה בהנחיות מל"ג/ות"ת ובהנחיות הממונה על השכר באוצר.

3. ות"ת מטילה על הצוות המקצועי לפעול כלהלן:

  1. לעקוב אחר תיקון הליקויים כמפורט בדו"ח ולדווח לות"ת במידת הצורך על ההתקדמות בטיפולם.
  2. לעקוב אחר המצב הפיננסי והתקציבי של אוניברסיטת בר-אילן, ולדווח לה לקראת שנה"ל תשפ"א על התקדמות מצבו הפיננסי והתנהלותו עד להגעה לאיזון בבסיס התקציב.
  3. להמשיך בבירור הממצאים בנושאי השכר מול הנהלת המוסד וככל שיידרש, להעביר לידיעת הממונה על השכר באוצר את הממצאים הרלוונטיים לתחום אחריותו וסמכותו.