14/02/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית אשר בדקה תוכניות לימודים בתחום מוסיקה ומוסיקולוגיה – באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'ואל לסטר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למוסיקולוגיה באוניברסיטת תל אביב, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית מצאה כי בית הספר למוזיקה באוניברסיטת תל אביב ממלא בהצלחה את משימתו העיקרית, של הכשרת נגני תזמורת ברמה גבוהה ביותר.
  4. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיף א, עד לתאריך 1.1.2018.

א.         תוכניות לימוד

  1. יש להוסיף לפחות שני תקנים חדשים לסגל ההוראה במוזיקולוגיה, בכדי לאפשר כיסוי מלא לתחומים במוזיקולוגיה היסטורית ותיאוריה מוזיקלית (כמפורט בדו"ח הוועדה).
  2. עבור הסטודנטים במסלול הביצועי, יש להוסיף קורסים מתקדמים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ולתואר השני בתחומים של היסטוריה של המוזיקה, תיאוריה ופיתוח שמיעה.
  3. יש לשדרג את האמצעים הטכנולוגיים בתוכנית ההלחנה.
  4. עבור הסטודנטים במסלול לזמרה ואנסמבל האופרה, יש להוסיף עוד כיתות שבהם ניתן יהיה לתרגל פיתוח קול, משחק ותנועה.
  5. יש להגדיל את תדירות פגישות הקולוקויום של הדוקטורנטים. תוכן הקולוקויום יקבע בהחלטה משותפת של סגל ההוראה, ויכלול שילוב של הצגות של מחקר ו/או עבודה יצירתית של דוקטורנטים וסגל הוראה. בנוסף יש להזמין גם אקדמאיים ו/או מוזיקאים יוצרים מחוץ למוסד אשר יציגו מגוון נושאים הרלוונטיים לדוקטורנטים בתוכנית.