14/02/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית אשר בדקה תוכניות לימודים בתחום מוסיקה ומוסיקולוגיה – באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'ואל לסטר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית מצאה כי בחוג קיימת אוירה חמה ותומכת בקרב סגל ההוראה, בין סגל הוראה וסטודנטים ובקרב הסטודנטים. עם זאת, ישנם מספר תחומים ספציפיים הדורשים את ההתייחסות של המוסד והמחלקה: הגדלת מספר הנרשמים לתואר הראשון, חיזוק והסדרת שיתוף הפעולה עם האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים, הבהרת מערכת היחסים עם ביה"ס לאמנויות והפקולטה למדעי הרוח ושינויים נחוצים בתוכנית הלימודים הדורשים דיון מעמיק בין חברי הסגל. כמו כן, תומכת הוועדה הבינלאומית בעצמאות המחלקה למוסיקולוגיה ומניעת התמזגותה עם החוג לתאטרון.
  4. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים א-ב להלן, עד לתאריך 1.1.2018.

א.         סגל הוראה

על הנהלת האוניברסיטה לעדכן את  המחלקה בזמן (באופן אופטימלי, שנתיים לפני כל פרישה קרבה) לגבי  כמות התקנים שתעמוד לרשותה בעקבות פרישות צפויות של חברי הסגל, בכדי לאפשר תכנון אופטימלי וגיוס מועמדים מתאימים.

ב.         תשתיות

על החוג לחדש ולעדכן את האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. ניתן לעשות זאת בדרכים הבאות כמפורט בדו"ח הוועדה: הפיכת כל כיתות הלימוד לכיתות "חכמות"; שיפור החיבור לאינטרנט בתוך הבניין שבו שוכן החוג, עדכון  ציוד הפלייבק לשמע בכיתות; שיפור השימוש בתכנות מרחוק ועוד.

ג.          תוכנית הלימודים

מומלץ להקים מערכת תרגולים שבה סטודנטים לתואר שני יתרגלו סטודנטים לתואר ראשון בתחומי הרמוניה, פיתוח שמיעה, קונטרפונקט ונושאים אחרים דומים (ניתן לשלב בתרגולים אלה גם סטודנטים מהאקדמיה למוסיקה).