14/02/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית אשר בדקה תוכניות לימודים בתחום מוסיקה ומוסיקולוגיה – באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'ואל לסטר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את החוג למוסיקולוגיה באוניברסיטת חיפה וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית מצאה כי ההטרוגניות של הסטודנטים בתוכנית מובילה לכך כי לעיתים הרמה האקדמית מתכנסת למכנה המשותף הנמוך ביותר בכדי לתת מענה לסטודנטים החלשים. החוג עצמו מודע לכך שישנו קושי ללמד סטודנטים המגיעים עם רקע מועט בתחום של מוזיקת-קונצרטים מערבית, במגבלה של 60 נקודות זכות של תואר דו-חוגי. הוועדה מעודדת את החוג לשאוף להשיג את מטרותיו ולהמשיך ולחזק אותן (במיוחד לאחר שאושרו התואר החג-חוגי והתוכנית לתואר שני),ובה בעת להמשיך לטפח את דרכו הייחודית, תוך חיזוק השילוב הרב-תרבותי הקיים בחוג ובא לידי ביטוי בסטודנטים, בסגל הוראה ובמיקום הגיאוגרפי.
  4. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיף א להלן, עד לתאריך 1.1.2018:

א.         תוכנית הלימודים

  1. על החוג ליצור מגוון של קורסים ברמות ידע שונות בנושאים הקשורים לתיאוריה מוזיקלית, (פיתוח שמיעה, היסטוריה של המוזיקה וכו'). על קורסים אלה להוסיף עומק דיסציפלינרי לתוכנית הלימודים.
  2. על מנת להפיק תועלת מהמשאבים המשותפים והקרבה בין החוג ומרכז המחקר "אמילי סגול" בביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות, יש לחזק את שיתוף הפעולה ביניהם. על החוג להוסיף לתוכנית הלימודים קורסים בעלי מגוון תרבותי(אתנו-מוזיקולוגיה ו/או לימודי ביצוע בין-תרבויות).

ב.         סגל  

לסגל ההוראה מן החוץ בחוג יש מוניטין בינלאומי, וחברי הסגל הינם יחודיים בתחומי המומחיות שלהם. יש לדאוג להשתלבות טובה יותר שלהם  בחוג,  ולתגמל אותם  גם על הופעות בקמפוס שנוספות לעומס ההוראה שלהם.

ג.          מחקר

על החוג לשאוף לכך שההישגים של סגל ההוראה בהלחנה וביצוע יזכו להתייחסות  שוות ערך למחקר אקדמי, בעת תהליכי קידום וגיוס מענקי מחקר.