14/02/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית אשר בדקה תוכניות לימודים בתחום מוסיקה ומוסיקולוגיה – באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'ואל לסטר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למוסיקולוגיה באוניברסיטת בר אילן, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית מצאה כי למחלקה למוזיקולוגיה באוניברסיטת בר אילן ישנו סגל הוראה מרשים ,תוכניות לימוד טובות מאד-לרבות תוכנית הדוקטורט היחידה בארץ בתרפיה במוזיקה בהכוונת דמות מובילה בעלת מעמד בינלאומי בתחום, תשתיות מצויינות, אולם קונצרטים אטרקטיבי וספרייה טובה (אם כי לא מספיקה לתוכניות חקר לדוקטורט).

עם זאת, המל"ג מסבה את תשומת לב המוסד למספר תחומים חשובים שדורשים התייחסות:

א.         פרישות קרבותשמונה מתוך שלושה עשר חברי סגל ההוראה במשרה מלאה יגיעו לגיל פרישה בשמונה השנים הקרובות.

ב.         על הנהלת האוניברסיטה לעדכן את המחלקה בזמן סביר (באופן אופטימלי, שנתיים לפני כל פרישה קרבה) מה היא כמות התקנים שתעמוד לרשות המחלקה בעקבות פרישות צפויות של חברי הסגל.

ג.          תוכנית הדוקטורט בהלחנה ישנה בעיה משמעותית בתוכנית הלימודים לדוקטורט בהלחנה, ובנוסף ישנן בעיות בתקשורת בין חברי הסגל בתחום ההלחנה לבין שארי חברי הסגל בחוג.

  1. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיף א להלן, עד לתאריך 1.1.2018.

 

א.         תוכנית הלימודים:

  1. על החוג ליישם את השינויים הבאים בתוכנית הלימודים לדוקטורט במוזיקולוגיה והלחנה:

א.         קורסי חובה:  על סגל ההוראה בתוכנית הלימודים לדוקטורט במוסיקולוגיה והלחנה ליצור תוכנית לימודים משותפת, אשר תכלול  קורסי חובה שמטרתם ללמד את בסיס הידע הנדרש במגוון היבטים של מוזיקולוגיה ותאוריה. על חלק מקורסי החובה לעסוק במחקר ובמיומנויות של כתיבה אקדמית, עבודת גמר תהווה חלק משמעותי מתוצרי הלמידה לפחות בחלק מקורסי החובה ועליה לכלול מאמרים אקדמיים וספרות רלוונטית.

ב.         תוכנית הלימודים בכל התמחות ראשית בנפרד.  מעבר לתוכנית לימודי הליבה המשותפת הנדרשת מכל הדוקטורנטים, יש לציין בתוכנית הלימודים אילו קורסי חובה ספציפיים לכל התמחות. על מידע זה להופיע  גם בסילבוס של כל קורס.

ג.          סילבוסים לקורסים.  יש להבהיר אילו שינויים חלים בתכני הקורסים והסמינרים בין הסמסטרים במהלך השנה.

ד.         בחינת הסמכה.  עם סיום הקורסים הנדרשים, על הדוקטורנטים לעבור בחינת הסמכה מקיפה אשר תבדוק את הידע בתחומי הליבה של תוכנית הלימודים, (?) לפני הליך אישור נושאי הדיסרטציה.

ה.         קולוקויום לדוקטורט.   על המחלקה לקיים מפגשי קולוקויום קבועים עם חובת השתתפות, כמה פעמים בכל סמסטר. תכני הקולוקויום יקבעו על ידי סגל ההוראה לדוקטורט ויכללו הצגות מחקר ו/או עבודה יצירתית של דוקטורנטים וסגל הוראה, וכן אקדמאים ו/או מוזיקאים יוצרים מחוץ למוסד אשר יציגו מגוון נושאים הרלוונטיים לדוקטורנטים בתוכנית.

ו.          מנהל לתוכנית ללימודים מתקדמים.  יש למנות חבר סגל שינהל את תוכנית הלימודים לתארים מתקדמים.   על מנהל התוכנית להיפגש עם כל אחד מהדוקטורנטים, לפחות אחת לשנה, ולעקוב אחר התקדמותם בלימודים ובתהליך כתיבת הדוקטורט.

ז.          דרישת הדיסרטציה.  יש להבהיר בכתב מה הן הדרישות לדיסרטציה לדוקטורט ולחלק המחקרי של התואר.

ח.         את השינויים הנ"ל יש להביא לידיעת כל הסטודנטים בתוכנית הדוקטורט. בתחילת כל שנה אקדמית יש ליידע את הסטודנטים החדשים בכל הדרישות בקורסי החובה, ועליהם להופיע בסילבוס של כל קורס.

  1. יש לקבוע פגישות קולוקויום סדירות לתוכנית בתרפיה במוזיקה.
  2. יש להגדיל את מספר קורסי הבחירה המוצעים בתוכניות לתואר ראשון ושני.

ב.         סגל הוראה

על הנהלת המוסד וראש החוג לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם בכדי לסיים את הסכסוך המתמשך בין חברי הסגל בתוכנית לדוקטורט בהלחנה. המלצות קונקרטיות בנושא מופיעות בגוף הדו"ח של וועדת הערכת האיכות.

ג.          סטודנטים

על החוג להקים  מערך יעוץ לסטודנטים לתואר ראשון שיאפשר להם להיפגש עם חבר סגל ולהיוועץ עמו בנוגע להתקדמותם בלימודי התואר. על הסטודנט לפגוש יועץ  לפחות פעם אחת בכל שנה אקדמית.