17/07/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'רלד קמינסקי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים להלן, עד לתאריך 1.12.2018 :

א.         חזון  ומבנה ארגוני:

  • בהמשך להבהרת המוסד בתגובתו לדו"ח לגבי המבנה הארגוני הקיים של בית הספר, על בית הספר להתאימו באופן יותר מוסדר וברור, ובכלל זה התאמת חברי הסגל למסלולי התוכנית.
  • בהתאם לשינויים הארגוניים כאמור לעיל, יש למקד מחדש את חזון התוכנית, כך שתותאם גם לאחוז הסטודנטים הלומדים בתוכנית ללא רקע אקדמי או מקצועי במקצועות הרפואה והבריאות.

ב.         סגל:

  • יש לעדכן את המל"ג בפעולות הנעשות להרחבת מצבת הסגל הקיים כפי שמובא בתגובת המוסד לדו"ח.

ג.          תוכנית הלימודים וסטודנטים:

  • יש לעדכן את המל"ג לגבי מסקנות הוועדה הקוריקולרית לגבי קיצור הזמן לסיום התואר השני.
  • יש לפרט את השנויים שנעשו במסלולי הלימוד, ואופן שילובם בתוכנית הלימודים של שנת הלימודים הקרובה- תשע"ט בהתאם לתגובת המוסד לדו"ח.