17/07/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'רלד קמינסקי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  1. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים להלן, עד לתאריך 1.12.2018.

א.         מבנה ארגוני:

  • על המוסד לתכנן יחד עם בית הספר כיצד ניתן לספק את המשאבים הדרושים לבית הספר על מנת לאזן בין תכנים במדעים הקליניים לבין מדעי החברה בתוכנית.
  • בהמשך לתגובת המוסד לדו"ח הוועדה, יש לעדכן מה נעשה בעניין שינוי שם בית הספר כמומלץ.

ב.         סגל:

  • יש לגייס לפחות שלושה חברי סגל בתחומים של קידום הבריאות, כלכלת בריאות וביו-סטטיסטיקה. בשל הקושי בהליך זה, יעשה המהלך בשלבים של גיוס חבר סגל אחד בכל שנה.

ג.          סטודנטים ותוכנית הלימודים:

  • בהמשך לדיווח המוסד על הקמת ועדה שתסייע לסטודנטים לתואר שני לסיים את לימודיהם במועד הנדרש, אנא עדכנו את המל"ג בדבר מסקנות הוועדה.

 

ד.         תשתיות:

  • על המוסד להגיש תוכנית מפורטת לשיפור התשתית הפיזית של בית הספר.