17/07/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות – אוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'רלד קמינסקי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים להלן, עד לתאריך 1.12.2018 (דיווח המוסד יועבר לסוקר מטעם המל"ג):

א.         חזון התוכנית :

על המחלקה, בשיתוף עם ההנהלה הבכירה של המוסד, לקיים דיון מעמיק ולנסח חזון, אסטרטגיה ותוכנית עבודה למחלקה, תוך התייחסות למעמדה במסגרת מעבר המוסד ממכללה לאוניברסיטה. על תוכנית זו, לכלול שינויים לטווח קצר וארוך אשר יפרטו בבירור את היעדים אותם האוניברסיטה מציבה לעצמה בתחום וכיצד ניתן להשיגם.  ניתן לבסס תוכנית זו גם על מה שהוגש בתגובת המוסד לדו"ח.

ב.         סגל:

יש להגיש רשימה מחודשת של חברי הסגל במחלקה. על הרשימה לפרט את אחוזי המשרה של כל חבר סגל, תפקידו במחלקה והישגיו המחקריים.

ג.          תוכנית הלימודים:

יש לפרט את השנויים שנעשו במסלולי הלימוד, ואופן שילובם בתוכנית הלימודים של שנת הלימודים הקרובה- תשע"ט בהתאם לתגובת המוסד לדו"ח.

החלטה זו תישלח גם למל"ג יו"ש.