17/07/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות – המכללה האקדמית עמק יזרעאל

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'רי קומינסקי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  1. הוועדה הבינלאומית התרשמה מאוד מהתוכנית למנהל מערכות בריאות במכללת עמק יזרעאל ומעודדת את מחויבותה לפיתוח הזדמנויות לאוכלוסייה בצפון הארץ.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים להלן, עד לתאריך 1.12.2018:

א.         חזון התוכנית:

  • על מוסד להמשיך בגישתם ובחזונם להוות סביבה אקדמית לתושבי האזור.
  • על המחלקה, בשיתוף עם ההנהלה הבכירה של המכללה, לקיים דיון מעמיק ולנסח את החזון ומטרות התוכנית למנהל מערכות בריאות. ההצעה שהוגשה בתגובת המוסד לדו"ח יכולה לשמש כבסיס לחזון והמטרות שיוגדרו.

ב.         סגל:

  • יש להגיש רשימה מעודכנת של חברי הסגל המלמדים במחלקה, בהתאם לשינויים שנעשו כפי שדווח בתגובת המוסד לדו"ח הוועדה.

ג.          תוכנית הלימודים:

  • יש לנסח את תוצאות הלמידה של הקורסים בתוכנית הלימודים.
  • יש להעריך את תוצאות הלמידה עבור כל תלמיד לפני סיום לימודיהם.
  • בהמשך לדיווח המוסד על הקמת ועדה לסיוע והכוון תעסוקתי לסטודנטים, יש לדווח במפורט על הרכבה ופעילותה.