14/08/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'רי קומינסקי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. הוועדה הבינלאומית התרשמה מאוד מהתוכנית בבית הספר לבריאות הציבור בחיפה ומעודדת את מחויבותה לפיתוח הזדמנויות לאוכלוסייה בצפון הארץ.
  4. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים להלן, עד לתאריך 1.12.2018:

א.         חזון התוכנית:

  • בחזון בית הספר, יש לעדכן ולהדגיש את החזון להוות סביבה אקדמית לתושבי צפון הארץ, כפי שהצהיר המוסד.

ב.         סגל:

  • יש לגייס לבית הספר חבר סגל המתמחה בביו-סטטיסטיקה.
  • במצב שבו מועמד לסגל בבית הספר עונה על קריטריונים ברורים של בית הספר לבריאות הציבור, על המוסד לשקול גם גיוס חברי סגל אשר ביצעו פוסט דוקטורט בארץ ולאו דווקא בחו"ל.

ג.          סטודנטים ותוכנית הלימודים:

  • יש לפתח מסלול לימודים בביו-סטטיסטיקה בבית הספר לבריאות הציבור.
  • יש להעניק סיוע לסטודנטים שאינם בעלי שפת אם בעברית.