14/08/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'רלד קומינסקי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים א-ב להלן, עד לתאריך 20.2.2019:

א.         סגל:

  • בתוכנית כיום יש חבר סגל אחד בלבד, מה שלא יאפשר את המשך קיומה לאורך זמן. לפיכך, יש להוסיף באופן מיידי לפחות עוד 2 חברי סגל לתוכנית, שאם לא כן, תיאלץ המל"ג לשקול הפסקת רישום תלמידים לתוכנית.  

ב.         חזון ויעדים

  • בהמשך לתגובת המוסד לדוח הוועדה, יש לקיים דיון מעמיק ולנסח תוכנית אסטרטגית, יעדים ומטרות המתאימים לחזון התוכנית במינהל מערכות בריאות ומקומה בפקולטה.

ג.          מבנה ארגוני ותוכנית הלימודים :

  • יש לנסח "תוצאות למידה" לכל הקורסים בתוכנית הלימודים

ד.         תשתיות

  • יש לדאוג באופן מיידי למשרד לראש התוכנית