15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית התרשמה מאיכות המחקר של הסגל, כמו גם מהתוכניות החדשניות שהשיק בית הספר, תוך מינוף החוזקות הייחודיות של האוניברסיטה.
  4. המועצה מסבה את תשומת ליבו של המוסד למספר נושאים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         מומלץ כי בית הספר יקים ועדה המורכבת מחברי סגל, סטודנטים ובוגרים, על מנת לפתח תוכנית אסטרטגית לחיזוקו והעצמתו של בית הספר למינהל עסקים.

ב.         מומלץ כי בית הספר, בתמיכת האוניברסיטה, יגייס סגל נוסף על מנת להוריד את יחס סגל-סטודנטים.