15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית ציינה כי בית הספר למינהל עסקים במוסד הינו אחד מבתי הספר המובילים בארץ.
  4. המוסד מתבקש לתת את הדעת על המלצות הוועדה הבינלאומית בנוגע לתכנון אסטרטגי והקטנת יחס סגל סטודנטים בבית הספר.