15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית התרשמה מאיכות ההוראה בבית הספר.
  4. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         במידה ובית הספר מחליט להמשיך בקיומה של התוכנית לתואר שני עם תזה, עליו:

  • לנסח באופן ברור יותר את מטרת התוכנית
  • להגדיל את היקף הסגל המחקרי בתוכנית
  • לספק הנחייה טובה יותר לסטודנטים באשר לאפשרויות הקריירה העומדות לפניהם בסיום הלימודים.

ב.         לאור מספרם המצומצם של חברי הסגל המחקרי ואי הבהירות בנוגע לרלוונטיות של התוכנית לשוק העבודה, מומלץ כי בית הספר לא יגיש תוכנית לדוקטורט או לDBA בשלב זה.

ג.          על בית הספר להגדיל בהדרגה את מספר הקורסים הנלמדים בשפה האנגלית, הן בתואר הראשון והן בתואר השני, כולל בקורסי חובה, ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים קיימים ששפת ההוראה שלהם היא עברית (חומרי קריאה וכדומה).

  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף 4 לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן, עד לתאריך 01.11.2017.