15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר לכלכלה ומינהל עסקים במרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את תוכניות הלימודים במינהל עסקים בבית הספר לכלכלה ומינהל עסקים במרכז האקדמי רופין, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         מומלץ כי המוסד יאחד את המחלקות השונות העוסקות במינהל עסקים הפועלות כיום במסגרת בית הספק לכלכלה ומינהל עסקים, כדי ליצור בית ספר מאוחד למינהל עסקים.

ב.         על בית הספר להציע יותר קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית, הן בתוכניות הבוגר במינהל עסקים והן בתוכנית ה-MBA, ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים ששפת ההוראה שלהם היא עברית (חומרי קריאה וכדומה).

  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף 3 לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן, עד לתאריך 01.11.2017.