15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         מומלץ כי לימודי חשבונאות יעברו מהמחלקה לכלכלה לבית הספר למינהל עסקים.

ב.         יש לשלב קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית בשלוש התוכניות בהן שפת ההוראה היא עברית: תואר ה-MBA, תואר ה-MBA – מסלול מצטיינים וה-EMBA, ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים קיימים ששפת ההוראה שלהם היא עברית (חומרי קריאה וכדומה).

ג.          מומלץ כי בית הספר ייתן עדיפות להכשרה איכותית של דוקטורנטים לאקדמיה בישראל, במקום להכשיר דוקטורנטים אשר עוזבים לתעשייה.

ד.         יש להגדיל את הסגל הקבוע של בית הספר. כמו כן, מומלץ כי בית הספר ייבחן גיוס של איש סגל אחד לפחות במשרה מלאה מתחום החשבונאות.

ה.         מומלץ כי המוסד והפקולטה ייתמכו במאמצי גיוס הסגל על ידי בית הספר באמצעות מתן תקנים קבועים לבית הספר.

ו.          מומלץ כי הערכת המחקר של הסגל תתבסס על איזון בין איכות הפרסומים לכמותם, במתן דגש רב יותר לאיכות. יש להטמיע תפישה זו הן בקרב הסגל (בייחוד בקרב חברי סגל שטרם קיבלו קביעות), והן בוועדות הקידום האוניברסיטאיות.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף 3 לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן, עד לתאריך 01.11.2017.