15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר למינהל עסקים במכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למינהל עסקים במכללה האקדמית נתניה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על  בית הספר והמכללה לנסח תוכנית אסטרטגית לעתיד בית הספר.

ב.         על המכללה לבחון מחדש את המבנה הארגוני הנוכחי שלה, הכולל מספר בתי ספר להם חפיפה משמעותית עם בית הספר למינהל עסקים.

ג.          על בית הספר להתחיל בתהליך של שילוב קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית בתוכנית הלימודים, ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים קיימים ששפת ההוראה שלהם היא עברית (חומרי קריאה וכדומה).

ד.         מומלץ כי בית הספר יפתח תוכנית לגיוס סגל חדש, לאור הפרישות הצפויות בקרוב.

ה.         מומלץ כי בית הספר ימנה ועדה מסגל בית הספר אשר תהיה אחראית לניסוח קווים מנחים לסגל בנוגע לכתיבת תוצאות למידה בסילבוס הקורס.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף 3 לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן, עד לתאריך 01.11.2017.