12/01/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בחינוך והוראת המדעים – האוניברסיטה העברית

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סם ויינברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה להשכלה גבוהה מתייחסת למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         מומלץ כי בית הספר יקים ועדת היגוי לניסוח תוכנית אסטרטגית אשר תתייחס בין השאר, לנושאים הבאים:

  • סדר עדיפויות להקצאת משאבים
  • זיהוי תחומי צמיחה מרכזיים
  • חזון לכיוון ההתפתחות של תחום החינוך
  • הגדרת התפקיד הייחודי של פקולטה לחינוך באוניברסיטת מחקר
  • הגדרת הצרכים החינוכיים המידיים של החברה הישראלית
  • זיהוי והגדרת הקשר בין כל הנזכרים לעיל

ב.         במהלך גיוס סגל עתידי, מומלץ כי המוסד יתמקד בתחומים הבאים: הוראת המדעים, חינוך מתמטי, אוריינות ושפה, אזרחות.

ג.          מומלץ כי הסגל יפעל לשילוב התוכנית להכשרת מורים במרקם בית הספר לחינוך. על האינטגרציה לכלול מעורבות רבה יותר של הסגל הבכיר בתוכנית להכשרת מורים, יצירת קשרים רבים יותר בין התואר הראשון לבין תעודת הוראה, והעדפה לגיוס סגל עם ניסיון בהכשרה להוראה.

ד.         לאור החוזק של האוניברסיטה העברית בתחומי המדעים, והצלחתה בעבר בתחום הוראת המדעים, מומלץ כי המוסד ובית הספר יתנו עדיפות לתחום הוראת המדעים והמתמטיקה. מומלץ כי המוסד יוסיף שני תקנים ייעודיים לתחום עבור בית הספר.

ה.         מומלץ כי בית הספר לחינוך יפרסם מבעוד מועד שנתון טנטטיבי על מנת שסטודנטים יוכלו לבחור קורסים באופן מושכל יותר ולתכנן את לוח הזמנים שלהם בצורה מיטבית.

ו.          על מנת שתוכנית הלימודים לתואר שני תהיה קוהרנטית יותר, מומלץ כי בית הספר לחינוך יצמצם את מספר המסלולים לחמישה או פחות, זאת על ידי איחוד או ביטול מסלולים קיימים.

ז.          מומלץ כי בית הספר לחינוך יפתח תוכנית למעקב אחר נושרים, ויקיים ראיון במקרים של הפסקת לימודים.

ח.         מומלץ כי בית הספר ינסח הנחיות אשר מפרטות את התפקידים ותחומי האחריות של עוזרי הוראה.

ט.         מומלץ כי בית הספר ישתמש בדירוג עקבי של כתבי עת בינלאומיים (דוגמת Thomson ISI) במקום להסתמך על דירוג פנימי.

י.          מומלץ כי האוניברסיטה תסבסד גישה לתוכנות מחקר כמותניות ואיכותניות עבור סטודנטים.

  1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להמלצות אלו ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר פורטו בסעיף 3 א-י לעיל, עד לתאריך 1.11.2016.