12/01/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בחינוך והוראת המדעים – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סם ויינברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
 2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
 3. המועצה להשכלה גבוהה מתייחסת למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         מומלץ כי בית הספר יקים ועדת היגוי לניסוח תוכנית אסטרטגית אשר תתייחס, בין השאר, לנושאים הבאים:

 • זיהוי תחומי צמיחה מרכזיים
 • חזון לכיוון ההתפתחות של תחום החינוך
 • הגדרת התפקיד הייחודי של פקולטה לחינוך באוניברסיטת מחקר
 • הגדרת הצרכים החינוכיים המידיים של החברה הישראלית
 • בחינה מחודשת וניסוח של תפקידה של תוכנית להכשרת מורים באוניברסיטת מחקר
 • פרישות עתידיות של חברי סגל, בייחוד בחינוך מתמטי והוראת המדעים
 • זיהוי והגדרת הקשר בין כל הנזכרים לעיל

על בית הספר ליזום תהליך במסגרתו התוכנית האסטרטגית תעבור הערכה על ידי ועדה פקולטטית והנהלת בית הספר. פיתוח התוכנית האסטרטגית צריך להיעשות בשקיפות, כך שכל חברי הסגל יוכלו להעיר ולהגיב על המסמך.

ב.         בשלב זה אין לפתוח מחדש את תוכנית הבוגר הכללי בחינוך.

ג.          מומלץ כי בית הספר יארגן מחדש את התוכניות להכשרת מורים, בהתבסס על המודל של התוכנית להכשרת מורים במתמטיקה.

ד.         איתור וגיוס סגל צריך להתבסס על סדר העדיפויות של התוכנית האסטרטגית ולא על קול קורא כללי.

ה.         מומלץ כי בית הספר יוודא כי התשתיות הטכנולוגיות תואמות את החידושים החינוכיים בהם הסטודנטים לומדים להשתמש.

ו.          מומלץ כי בית הספר ישתמש בדירוג עקבי של כתבי עת בינלאומיים, במקום לפתח קריטריונים ייחודיים משל עצמו.

ז.          מומלץ כי המוסד ימשיך בתהליך של שיפוץ ושדרוג תשתית המעבדות של בית הספר.

 1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להמלצות אלו ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר פורטו בסעיף 3 א-ז לעיל, עד לתאריך 1.11.2016.