12/01/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בחינוך והוראת המדעים – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סם ויינברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
 2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
 3. המועצה רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית ציינה לשבח את הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, כמו גם את הנהלת האוניברסיטה, אשר השקיעה משאבים ונתנה מקום של כבוד לפקולטה לחינוך במוסד.
 4. המועצה להשכלה גבוהה מתייחסת למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         מומלץ כי הפקולטה תנסח תוכנית אסטרטגית אשר תתייחס בין השאר, לנושאים הבאים:

 • סדר עדיפויות להקצאת משאבים
 • זיהוי תחומי צמיחה מרכזיים
 • חזון לכיוון ההתפתחות של תחום החינוך
 • הגדרת התפקיד הייחודי של פקולטה לחינוך באוניברסיטת מחקר
 • הגדרת הצרכים החינוכיים המידיים של החברה הישראלית
 • זיהוי והגדרת הקשר בין כל הנזכרים לעיל

ב.         מומלץ כי הפקולטה תכונן מנגנון חדש ברמת הפקולטה לאיסוף, הפצה והנגשת ממצאי מחקר לגורמים רלוונטיים בתחום – מורים, מנהלים, קובעי מדיניות והורים.

ג.          מומלץ כי הפקולטה תקים ועדה (אשר תכלול את דיקן הפקולטה) לבחינת הצורך בהמשך ההפרדה בין המחלקה לחינוך מיוחד והמחלקה ללקויות למידה.

ד.         מומלץ כי הפקולטה תפתח עבור הסטודנטים מנגנון תמיכה טוב יותר להקניית מיומנויות כתיבה אקדמית בעברית ובאנגלית. לשם כך, יש להגדיל את היצע הקורסים בתחום.

ה.         מומלץ כי הפקולטה תפרסם את הסילבוסים טרם תקופת הרישום לקורסים, על מנת לאפשר לסטודנטים תכנון טוב יותר של תוכנית הלימודים וזיהוי מוקדם של תחומים חופפים.

 1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להמלצות אלו ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר פורטו בסעיף 4 א-ה לעיל, עד לתאריך 1.11.2016.