12/01/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בחינוך והוראת המדעים – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סם ויינברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה לחינוך והתוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי ועדת ההערכה הבינלאומית ביקשה לציין לשבח ולהודות לאוניברסיטת בן-גוריון ולמחלקות על התייחסותן ותגובתן הרצינית לדו"ח הוועדה.
  4. המועצה להשכלה גבוהה מתייחסת למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         לאור הנכונות שהפגין המוסד וההיענות להמלצות הוועדה, המועצה להשכלה גבוהה מברכת על השינוי הארגוני הצפוי, הממזג את המחלקה לחינוך והתוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה לכדי בית ספר חדש לחינוך, זאת בהתאם להמלצת הוועדה הבינלאומית בנושא.

ב.         מומלץ כי המוסד יגייס ראש בית ספר (במבנה הארגוני החדש), בעדיפות לאדם בעל כישורי מנהיגות מוכחים. כפי שציינה הוועדה הבינלאומית, ישנה עדיפות לכך שראש בית הספר יהיה ללא מינוי קודם באף אחת משתי המחלקות.

ג.          מומלץ כי בית הספר החדש יגבש תוכנית אסטרטגית אשר תתייחס לסדר עדיפויות בהקצאת משאבים, זיהוי תחומי צמיחה והתפתחות, הגדרת התפקיד של בית הספר באוניברסיטת מחקר, התייחסות לצרכים חינוכיים לאומיים, והקשר בין הנ"ל.

ד.         בהתאם לשינוי הארגוני הצפוי, מומלץ כי שתי המחלקות יימנעו מלפתוח תוכניות חדשות עד לסיום האיחוד ביניהן.

ה.         מומלץ כי שתי המחלקות ייבחנו מחדש את תוכניות גיוס הסגל שלהן לאור השינוי הארגוני המתוכנן.

ו.          בתמיכת המוסד, מומלץ כי המחלקות יחדשו ו/או יפתחו תוכניות לאוכלוסיות מיוחדת (כדוגמת התוכנית לבדואים).

ז.          לאוניברסיטאות בישראל האחריות הבלעדית על הכשרת מורים לחטיבה העליונה בבתי הספר התיכוניים. לפיכך, מומלץ כי האוניברסיטה תיתן עדיפות לתוכנית להכשרת מורים על ידי הקצאת משאבים כלכליים, ארגוניים ואינטלקטואלים מספקים לתמיכה בתוכנית.

ח.         מומלץ כי בית הספר החדש לחינוך, יגייס חבר סגל אשר יוביל את הרה-ארגון של היחידה להכשרת מורים, בעל מומחיות ומחקר בהוראה ולמידה בבתי ספר תיכוניים.

ט.         מומלץ כי המוסד יקצה שלושה תקנים לסגל מומחה בהוראה ולמידה של מקצועות לימוד ספציפיים ו/או בהכשרה להוראה בתחום ידע ספציפי הנלמד בבתי הספר.

י.          לאור חשיבות התוכנית להכשרת מורים, המועצה להשכלה גבוהה מצפה כי התוכנית תשולב בבית הספר החדש לחינוך, בהתאם להמלצות הוועדה הבינלאומית, וכי שתי המחלקות יישאו באחריות משותפת לתוכנית.

  1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להמלצות אלו ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר פורטו בסעיף 4 א-י לעיל, עד לתאריך 1.11.2016.