12/01/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בחינוך והוראת המדעים – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סם ויינברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה להשכלה גבוהה מתייחסת למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         מומלץ כי בית הספר יקים ועדת היגוי לניסוח תוכנית אסטרטגית אשר תתייחס, בין השאר, לנושאים הבאים:

  • זיהוי תחומי צמיחה מרכזיים
  • חזון לכיוון ההתפתחות של תחום החינוך
  • הגדרת התפקיד הייחודי של פקולטה לחינוך באוניברסיטת מחקר
  • הגדרת הצרכים החינוכיים המידיים של החברה הישראלית
  • בחינה מחודשת וניסוח של תפקידה של תוכנית להכשרת מורים באוניברסיטת מחקר
  • זיהוי והגדרת הקשר בין כל הנזכרים לעיל

על בית הספר ליזום תהליך במסגרתו התוכנית האסטרטגית תעבור הערכה על ידי ועדה פקולטטית והנהלת בית הספר. פיתוח התוכנית האסטרטגית צריך להיעשות בשקיפות, כך שכל חברי הסגל יוכלו להעיר ולהגיב על המסמך.

ב.         מומלץ כי בית הספר ייבחן את תוכניות הבוגר והמוסמך שלו, ולנסח חזון אסטרטגי אשר קושר בין התוכניות המוצעות לבין הצרכים הדחופים של החברה הישראלית בתחום. ייתכן וזה יוביל לביטול של תוכניות בוגר אשר אינן מובילות לתעודה מקצועית, כמו גם לאיחוד תוכניות מוסמך.

ג.          מומלץ כי התוכנית במדע, הלכה וחינוך תעבור לחסותה של יחידה אחרת במוסד או תעבור רביזיה משמעותית של הקורסים והסילבוסים המוצעים במסגרתה על מנת ליישר קו עם הפרקטיקות המובילות בהוראת המדעים.

ד.         איתור וגיוס סגל צריך להתבסס על הערכה מפוכחת של תחומי צורך לאומי, דוגמת הוראת מדעים ומתמטיקה, חינוך לגיל הרך, נגישות לחינוך, והכשרת מורים.

ה.         מומלץ כי המוסד יוריד את יחס סגל סטודנטים בבית הספר כך שיעמוד בהמלצות מל"ג.

ו.          מומלץ כי בית הספר ישתמש בדירוג עקבי של כתבי עת בינלאומיים, במקום לפתח קריטריונים ייחודיים משל עצמו.

ז.          מומלץ כי המוסד ייתן מענה להערות הוועדה בנוגע לתשתיות הנחוצות להוראה לחברי הסגל לביצוע עבודתם האקדמית (כגון: מחשבים, תוכנות, וכיו"ב).

  1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להמלצות אלו ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר פורטו בסעיף 3 א-ז לעיל, עד לתאריך 1.11.2016.