12/01/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בחינוך והוראת המדעים – האוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סם ויינברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את החוג לחינוך באוניברסיטה הפתוחה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה להשכלה גבוהה מתייחסת למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         מומלץ כי המחלקה לחינוך תנסח תוכנית אסטרטגית.

ב.         מומלץ כי המחלקה לחינוך תפתח מגנון מנוסח ומבוסס להערכת איכות של פרסום ממצאי מחקר (דירוג כתבי עת).

  1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להמלצות אלו ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר פורטו בסעיף 3 א-ב לעיל, עד לתאריך 1.11.2016.