12/01/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בחינוך והוראת המדעים – הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סם ויינברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על החלטת המוסד לאמץ את המלצת הוועדה ולהפוך את המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה לפקולטה עצמאית.
  4. המועצה להשכלה גבוהה מתייחסת למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         מומלץ כי המחלקה תקים ועדה מחלקתית (7-12 חברים, כוללת נציגות של הסגל הבכיר, סגל מן החוץ ובוגרים בולטים). על הוועדה לגבש ולנסח תוכנית אסטרטגית למינוף המומחיות הקיימת במחלקה להשפעה על תחום לימודי הSTEM בישראל.

ב.         על התוכנית האסטרטגית להתייחס לגיוס סגל עתידי.

ג.          הוועדה הבינלאומית התרשמה מתוכנית "מבטים" של המוסד, ומעודדת אותו להמשיך ולשפר את התוכנית.

ד.         מומלץ כי המחלקה תקים ועדה אשר תבחן מודלים מובילים של הכשרת מורים באוניברסיטאות המחקר בעולם.

ה.         מומלץ כי המחלקה, בתמיכת המוסד, תשפץ את מעבדות המחקר.

  1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להמלצות אלו ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר פורטו בסעיף 4 א-ה לעיל, עד לתאריך 1.11.2016.