12/01/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בחינוך והוראת המדעים – מכון ויצמן למדע

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סם ויינברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית התרשמה מהתוכניות להוראת המדעים והכשרת מורים במכון, אשר נותנות מענה לצורך לאומי בתחום.
  4. המוסד מתבקש לתת את הדעת על המלצות הוועדה הבינלאומית בנוגע לגיוס סגל ולייצוג המחלקה בגופים המנהלים.