15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות במחלקה למינהל עסקים באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למינהל עסקים באוניברסיטת חיפה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         חיוני כי המחלקה תגדיל את היקף הסגל, במיוחד בתחומים: שיווק, חשבונאות וניהול/אסטרטגיה.

ב.         מומלץ כי המוסד והמחלקה ייבחנו כיצד ניתן לשפר את גיוס הסגל (מימון סלי קליטה, גמישות בדרישה לפוסט-דוקטורט וכד').

ג.          מומלץ כי הערכת הסגל תתבסס על איזון בין איכות הפרסומים לכמותם, במתן דגש רב יותר לאיכות.

ד.         מומלץ כי חברי סגל חדשים שיגויסו למחלקה יחלקו תפיסה דומה בנוגע לעדיפות של איכות הפרסומים וכתבי העת, על פני כמותם.

ה.         על המחלקה להקים ועדה פנים מחלקתית להערכת כל תוכניות ה-MBA על בסיס קבוע ולבחינת רעיונות חדשים לתוכניות לימודים.

ו.          יש לבחון מחדש את מבנה לימודי הדוקטורט, הן בהיבט הקורסים המוצעים והן בהיבט התמיכה הכספית בסטודנטים.

ז.          מומלץ כי המחלקה תגיש בקשה לפתיחת מסלול עם תזה בתוכניות ה-MBA.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף 3 לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות ההתקדמות בדבר יישומן, עד לתאריך 01.06.2017.