15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות במחלקה לניהול ובמחלקה למינהל עסקים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה לניהול והמחלקה למינהל עסקים באוניברסיטת בן-גוריון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         חשוב כי המחלקה לניהול והמחלקה למינהל עסקים יעברו רה-ארגון ויאוחדו תחת הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר.

ב.         על הפקולטה לפתח ולשלב קורסים פנימיים בחשבונאות, כחלק מלימודי הליבה של ה-MBA.

ג.          על הפקולטה להציע יותר קורסים ששפת ההוראה בהם היא אנגלית, הן בתואר הבוגר והן ה-MBA, ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים קיימים ששפת ההוראה שלהם היא עברית (חומרי קריאה וכדומה).

ד.         מומלץ כי הפקולטה תצמצם את העומס המינהלי על סגל צעיר.

ה.         על הפקולטה, בתמיכת הנהלת האוניברסיטה, להקטין את היחס הנוכחי של סגל סטודנטים העומד על 65:1, באמצעות גיוס סגל אקדמי איכותי.

ו.          מומלץ כי הפקולטה תרכוש גישה למאגרי מידה הכרחיים למחקר במינהל עסקים וניהול.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף 3 לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן, עד לתאריך 01.11.2017.