15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות במחלקה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה רושמת לפניה את התרשמותה של הוועדה הבינלאומית מהרמה האקדמית הגבוהה של תוכנית הלימודים במוסד.
  4. המועצה מתייחסת למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         מומלץ כי יופקו חומרי לימוד רבים יותר באנגלית, זאת על מנת להכין את הסטודנטים טוב יותר לסביבת העסקים הגלובלית.

ב.         מומלץ כי חומרי הלימוד שיופקו באנגלית יהוו בסיס להגדלת מספר הקורסים בהם שפת ההוראה היא אנגלית.