15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות במחלקה לכלכלה וניהול במינהל עסקים באוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה לכלכלה וניהול באוניברסיטת אריאל, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         מומלץ כי המחלקה תנסח חזון המבטא את מעמדה המיוחד בישראל.

ב.         קבלת ההחלטות באשר לתוכנית ה-MBA צריכה להתבצע במחלקה לכלכלה וניהול.

ג.          מומלץ כי לימודי חשבונאות יישארו במחלקה.

ד.         תחומי ההתמחות בתוכנית ה-MBA צריכים להתבסס על קיומו של סגל חזק בתחום, תשתיות מתאימות והזדמנויות תעסוקה.

יש לוודא כי קיימת התאמה ברמה האסטרטגית, בין תחומי ההתמחות המוצעים לבין החזון של המחלקה והמוסד.

ה.         על המחלקה להציע יותר קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית, הן בתוכנית הבוגר והן בתוכנית ה-MBA, ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים קיימים ששפת ההוראה שלהם היא עברית (חומרי קריאה וכדומה).

ו.          הערכת המחקר של הסגל צריכה להתבסס על איזון בין איכות הפרסומים לכמותם, במתן דגש רב יותר לאיכות.

ז.          מומלץ כי יסופקו לסגל המחלקה חדרי משרדים ומחקר ראויים.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף 3 לעיל, ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן עד לתאריך 01.11.2017.