15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בפקולטה למינהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למינהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         חשוב כי הפקולטה תבחן מחדש את החזון והמטרות שלה, כך שיתמקדו בחוזקות המרכזיות שלה, ויגדירו יעדים בני השגה בתקופה של 1-3 שנים.

ב.         אין לאשר למוסד תוכנית MA בתחום לפני שיצליח בתוכנית ה-BA שלו בשפה האנגלית.

ג.          מומלץ כי הפקולטה תנסח קווים מנחים ברורים לגיוס וקידום סגל, ותעביר אותם לידיעת כל הסגל הקבוע בפקולטה.

ד.         מומלץ כי הפקולטה תמשיך במאמציה לגייס סטודנטים מאוכלוסיות מוחלשות.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף 3 לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן, עד לתאריך 01.11.2017.