15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בפקולטה למינהל עסקים בקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למינהל עסקים בקריה האקדמית אונו, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         מומלץ כי הפקולטה תציע תוכניות וקורסים אשר ישפרו את רמת האנגלית של הסטודנטים, הן בכתיבה והן בדיבור, בעיקר בתואר הראשון.

ב.         על הפקולטה להציע יותר קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית, הן ברמת הבוגר והן ב-MBA, ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים ששפת ההוראה שלהם היא עברית (חומרי קריאה וכדומה).

ג.          מומלץ כי הפקולטה תשנה את מבנה התמריצים שלה למחקר כך שיתבסס על איזון בין איכות הפרסומים לכמותם, במתן דגש רב יותר לאיכות.

ד.         מומלץ כי הפקולטה תייסד תוכנית חונכות מחקר, המחברת בין סגל בכיר הפעיל במחקר לבין חברי סגל חדשים.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף 3 לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן, עד לתאריך 01.11.2017.