28/11/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת חשמל – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אלן אופנהיים על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
  3. הוועדה הבינלאומית מצאה כי הפקולטה להנדסת חשמל בבר אילן משיגה את מטרותיה של מצוינות במחקר ובהוראה בתחום.
  4. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים א-ב להלן, עד לתאריך 1.10.2018:

א.         חזון ויעדים

על הפקולטה לקיים דיון מעמיק ולנסח תוכנית אסטרטגית המתאימה לחזון בית הספר  להנדסת חשמל. בדגש על כיווני הצמיחה של בית הספר תוך כדי שמירה על ייחודו באוניברסיטה וביחס לשאר בתי הספר להנדסה בישראל.

ב.         תוכנית הלימודים

יש לתמוך בצורה יותר מובנת בסטודנטים בפרויקט הגמר שלהם בשנה ד.