28/11/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת חשמל – המרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אלן אופנהיים על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים להלן, עד לתאריך 1.10.2018:

א.         חזון התוכנית:

על המחלקה, בשיתוף עם ההנהלה הבכירה של המוסד, לקיים דיון מעמיק ולנסח את החזון ומטרות התוכנית להנדסת חשמל באופן עקבי תוך התייחסות לכלל התחומים המרכיבים את התוכנית לרבות מיקומו ואופיו של המחקר בתחום זה במוסד.

ב.         סגל:

יש לדווח על גיוסי סגל קבוע חדשים בהתאם להמלצות הוועדה בדגש על תחום מערכות כוח (Power Systems).

ג.          תוכנית הלימודים:

  1. יש להגדיל את מגוון קורסי הבחירה המוצעים בתוכנית הלימודים.
  2. מומלץ למוסד לקבוע מדיניות ברורה לגבי השתתפות בלימודים הסדירים עבור סטודנטים העובדים במהלך התואר.