28/11/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת חשמל – הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אלן אופנהיים על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
  3. הוועדה הבינלאומית מצאה כי הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון משיגה את מטרותיה של מצוינות במחקר ובהוראה בתחום.
  4. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים א-ג להלן, עד לתאריך 1.10.18:

א.         יחס סגל סטודנטים

יש להתייחס לבעיית ייחס סגל סטודנטים הגבוהה בפקולטה. הטכניון מתבקש לפעול בהתאם להמלצות הוועדה ולהגביל את מספר הפעמים שסטודנט יכול לחזור על קורס- מאחר ומנגנון זה מעמיס על מספר הסטודנטים בכיתה.

ב.         איזון מגדרי:

לפעול לשיפור האיזון המגדרי בין נשים וגברים בפקולטה במסגרת גיוסי סגל עתידיים.

ג.          בינלאומיות:

על מנת שהטכניון ימשיך לגדול ולקדם את המעמד וההכרה הבינלאומית לה הם זוכים יש לבנות תוכנית לגיוס יותר פוסט דוקטורנטים ומרצים מבקרים מאירופה וארה"ב.