28/11/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת חשמל – עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אלן אופנהיים על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים להלן, עד לתאריך 1.5.2018. הדיווח יועבר לסוקר מטעם המל"ג.

א.         כללי:

  1. על המוסד להמשיך ולעדכן על המאמצים הנעשים בשיפור התוכנית אותם פירטו בתגובתם לדו"ח. הרכב ופעילות הוועדה המייעצת שהמכללה דווחה על הקמתה לצורך עדכון מבנה תוכנית הלימודים של התוכנית להנדסת חשמל במכללה.
  2. לעדכן על השינויים שנעשו בנושא עבודת הגמר של הסטודנטים בתוכנית.
  3. הגברת מעורבות המכללה בתעשייה ופיתוח קשרים עם התעשייה לצורך העשרת התוכנית.

ב.         תוכנית הלימודים:

  1. הגדלת הקורסים בתחום הנדסת התוכנה כפי שצוין בתגובת המוסד.
  2. יישום ההמלצה לאיזון בין התחום של הלימודים התיאורטיים והמקצועיים שהמכללה מציעה.

ג.          קשר עם בוגרים:

יש לדווח על הנעשה בתחום חיזוק הקשר עם בוגרים.