28/11/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת חשמל – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אלן אופנהיים על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
  3. הוועדה הבינלאומית סבורה כי בית הספר להנדסת חשמל הוא חזק, ותוכנית הלימודים והמחקר בבית הספר הם ראויים לציון.
  4. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות הבאות, עד לתאריך 1.10.2018:

תוכניות לימודים

  1. יש להמשיך ולפתח תוכניות "מנטורינג" לסטודנטים בשנים הראשונות שלהם ללימודים. גם בתמיכה הלימודית וגם בסיוע לבחירת מסלולים מתאימים.
  2. יש להמשיך ולפתח את המאמצים הקיימים באוניברסיטה בנושא הבינלאומיות. גם בהנגשת קורסים באנגלית וגם בהמשך פיתוח טכנולוגיה מתאימה ללמידה מרחוק.