20/03/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת לאוניברסיטת בן-גוריון ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.10.2018:

א.  יש לגבש תוכנית אסטרטגית ל-5 השנים הבאות.

ב.  יש להגדיר מדיניות ברורה וקבועה (ברמת המוסד) לגיוס וקידום חברי סגל בכלכלה.

ג.   יש לשחרר את התקן הקיים במחלקה לגיוס נוסף של חבר סגל.

  1. המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         יש לנסח ולקדם מדיניות בינלאומית אשר תתייחס לתוכנית הלימודים והזדמנויות לחילופי סטודנטים, קורסים נוספים באנגלית וגיוס חברי סגל בהתאם (הסרת הדרישה להוראה בשפה העברית).

ב.  יש להרחיב את היצע הקורסים בתוכנית ה Ph.D..