20/03/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת לאוניברסיטת בר-אילן ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.10.18:

א.         יש לנסח באופן מיידי תוכנית אסטרטגית שתכלול התייחסות ל: הגדרת חזונה ותדמיתה, תוכנית מותאמת לגיוס חברי סגל, הרכב וכמות חברי הסגל הנדרשים למחלקה.

ב.         יש להתאים את תהליכי הגיוס והקידום של חברי הסגל לסטנדרטים המקובלים בתחום הכלכלה.

ג.          יש לשקול מחדש קליטת סגל לדרגת "מדריך". פרקטיקה זו פוגעת באטרקטיביות ובתחרותיות של המחלקה בגיוס סגל.

ד.         אין להוריד יותר את דרישות הקבלה למחלקה בכלכלה.

ה.         יש לספק עוזרי הוראה גם למרצים מן החוץ המלמדים קורסי מבוא עמוסים.

  1. המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         יש לקדם וליישם מדיניות בינלאומית.

ב.         יש להקפיד על הנחייה מתאימה מבחינת תחומי המחקר של חברי סגל למועמדים והסטודנטים לתואר שלישי.

ג.          יש לפתח ולספק יותר קורסים בשפה האנגלית.

ד.         יש להרחיב את היצע הקורסים בנושאים הקשורים ל: big data and computation.